NoDateSubject View Download
111-05-2022SAS મોંઘવારી તફાવત પત્રક ભરવા બાબત View Download
211-05-2022sas માં C.P.F , G.P.F અને જૂથ વીમાની કપાત બાબત View Download
309-05-2022PM Cares for Children Reg View Download
407-05-2022વધ - ઘટ / વિકલ્પ બદલી બદલી કેમ્પના આયોજન બાબત View Download
507-05-2022વધ - ઘટ / વિકલ્પ બદલી બદલી કેમ્પના આયોજન બાબત View Download
606-05-2022નાણાકીય વર્ષ સને ૨૦૨૧-૨૨ નાં FORM 16 ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા બાબત View Download
704-05-202204-05-2022 computer opretar vaction babat- View Download
804-05-202204-05-2022 computer opretar vaction babat- View Download
902-05-2022સાયબર ક્રાઇમ લોકજાગૃતિ અંતર્ગત તાલીમ બાબત View Download
1030-04-2022પ્રાથમિક શાળાઓનો સમય સવારપાળી કરવા બાબત View Download
  • 1